Waddendorp Pieterburen
Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen
Cees Schelling, voorzitter, Hennie de GansWiggermanns, secretaris

VERENIGING  DORPSBELANGEN  PIETERBUREN

 Nieuwsbrief 20
 

pieterburen.net

Statuten

Speeltuin

Fotos speeltuin

Er is veel te doen in Pieterburen!

Het Masterplan Visie, en uitvoering:

Terugblik.
Er is veel te doen in Pieterburen, nu en in de toekomst. Op verschillende manieren en in verschillende samenstellingen is naar de toekomst van Pieterburen gekeken. Plannenmakers genoeg: inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen, organisaties, de gemeente, de provincie. Allemaal hebben ze wat met Pieterburen. Allemaal hebben ze een mening over Pieterburen. Een aantal jaren geleden werd een "werkmaatschappij" opgericht om alle ideeÎn in een plan te gieten. Een onafhankelijke voorzitter en professionele begeleiding moesten waarborgen dat het lukte. Een belangrijk onderdeel van de plannen werd het realiseren van een Waddengalerij, gekoppeld aan parkeren aan de noordkant van Pieterburen. Er lag geld op de plank om het voor elkaar te krijgen, gronden waren aangekocht. Het hele verhaal is om verschillende redenen in schoonheid gestrand. Het geld is niet meer gereserveerd. Over de oorzaken kan nog lang gesproken worden, maar daar heeft niemand wat aan. Vooruitrijden in de achteruitkijkspiegel heeft weinig zin.

 

Hoe verder?
Voor Pieterburen, de gemeente en de hele regio zou het jammer zijn als het hoofd in de schoot gelegd zou worden. In Pieterburen leefden voldoende andere ideeÎn en plannen om aan te werken. Vanuit de gemeente is het initiatief genomen om met partijen te gaan praten, om eens te kijken wat iedereen wilde. Er bleek een knelpunt te zijn bij Domies Toen. De huur van de theeschenkerij was opgezegd. Het zou het einde van de activiteiten van Domies Toen betekend hebben. Uiteindelijk is er na veel onderhandelingen en goede wil van allerlei partijen een oplossing gekomen. Sterker nog, de Stichting Oud Groninger Kerken, de Stichting Groninger Landschap en Domies Toen zagen, naast hun eigen plannen, een meerwaarde in samenwerking. Naast deze partijen zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigingen van dorpsbelangen, de ondernemers, de wadloopstichtingen, de zeehondencreche. De provincie is met een brede delegatie in Pieterburen geweest om er een kijkje te nemen. Het parkeerprobleem was nog niet opgelost. Vanuit de gemeente werd geconstateerd dat er allerlei ontwikkelingen in de omgeving van de haven en de molen plaats vonden. In overleg met de provincie is afgesproken een visie/uitvoeringsplan (masterplan) voor Pieterburen op te stellen. Dit plan is nodig om aan te geven waar op hoofdlijnen mogelijkheden zijn. Het dient er voor om bij de uitwerking subsidies te verwerven.

 

Visie
Er wordt gesteld dat Pieterburen een mooi weg- en dijkdorp is, in een open landschap met voornamelijk kleinschalige recreatieve initiatieven. In de visie worden het dorp en de landschappelijke kwaliteiten beschreven. De beschreven kwaliteit moet blijven. De bedoeling van het plan is dit vast te leggen, zodat toekomstige ontwikkelingen alleen daarin passen. De school, het waddencentrum, het aantal horeca gelegenheden, het verkeer, enz. alles staat vermeld in het plan. Naast het wonen heeft Pieterburen de recreatie. In de visie worden alle activiteiten hier omtrent genoemd met, voor zover mogelijk, de bezoekersaantallen erbij. Sommige ervan kunnen alleen bestaan door subsidies en donaties en sommige moeten zichzelf bedruipen (de horeca bijvoorbeeld).

Er zijn verschillende knelpunten, deels voor de inwoners,
deels voor de recreatieve ontwikkelingen:
- onvoldoende parkeergelegenheid
- onvoldoende geld voor goede
- aansprekende huisvesting
- te lage capaciteit van de kampeervoorzieningen.
- een gezaghebbende regisseur (wie regelt de onderlinge afstemming?)
- te weinig samenhang tussen de verschillende activiteiten.

 

Uitvoeringsplannen/projecte
In het masterplan worden zeven projecten genoemd, met de redenen er bij waarom ze uitgevoerd moeten worden. Het zijn nog plannen op hoofdlijnen. Plannen die uitgewerkt moeten worden, die grotendeels niet door de gemeente uitgevoerd worden, maar waar de gemeente wel voorwaarden stelt (bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging) of mede subsidieverlener kan zijn. Het gaat over:

- Het maken van een parkeerplaats tussen de Wadloopcamping en de zeehondencreche
- Verbouwing van het Waddencentrum
- Uitbreiding van de zeehondencreche
- Herstel en restauratie theeschenkerij Domies Toen en herstelwerkzaamheden aan de tuin. - Verbeteren en het opknappen van de omgeving van de N.H..... kerk
- Inrichten van brakwatergebieden langs de kust, die vanuit Pieterburen
 door een voetpad te bereiken zijn.
- Uitbreiding camping Klein Deikum
Voor het gebied rond de molen worden een aantal suggesties gedaan.

 

Tot slot
"Visie en masterplan" Pieterburen is aan dorpsbelangen Pieterburen gepresenteerd en in de gemeentelijke commissie besproken. Zo heeft de commissie zich bijvoorbeeld al afgevraagd, of de inrichting van een parkeerplaats betaald kan worden door belanghebbenden en bezoekers. Met de commissie en dorpsbelangen is afgesproken dat het college, op uitnodiging van dorpsbelangen, de visie en de plannen in Pieterburen zal toelichten. Het gaat nog niet om inspraak, maar om uitleg. Natuurlijk zijn suggesties en reacties welkom. Raads- en commissieleden worden in dit voortraject uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zij kunnen dan indrukken op doen, hoe de eerste reactie uit Pieterburen op deze visie, dit uitvoeringsplan is. Uiteindelijk zal de raad beslissen, nadat de raadsleden velen gehoord hebben, of het college met de visie en de plannen door moet gaan. Verantwoordelijk portefeuillehouder vanuit het college van B&W van De Marne.
Wiebe Zorge

 

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen
d.d. 22 maart 2004 20.00 uur in het Wapen van Hunsingo

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Verslag jaarvergadering d.d. 18 maart 2003
4. Jaarverslag 2003 Vereniging Dorpsbelangen
5. Financieel verslag 2003 Vereniging Dorpsbelangen
6. Begroting 2004
7. Jaarverslag 2003 Speeltuincommissie
8. Financieel verslag 2003 Speeltuincommissie
9. Verslag Kascommissie
10. Benoeming nieuw lid Kascommissie

11. Bestuursverkiezing:
Zittenblijvend: Cees Schelling, voorzitter
Hennie de Gans-Wiggermans, secretaris
Raymond Kruyer Ingelien Warmerdam
Aftredend en herkiesbaar:
Wiendelt Hooijer
Lia Post
Aftredend: Ties Rotteveel, penningmeester
Voorgedragen door het bestuur: Rieta Vegter
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering nog aanmelden, maar het liefst vóór maandag 22 maart a.s. bij Hennie de Gans telefoonnummer 528749.

12. Rondvraag
13. Pauze
Na de pauze zal dhr. G. Leegte, buurtbeheerder gemeente De Marne iets vertellen en vragen beantwoorden over het buurtbeheer in het dorp.

Financiêle verslagen en andere stukken liggen vanaf een half uur voor de vergadering klaar of kunt u na een telefoontje afhalen bij het secretariaat Wierhuisterweg 27, tel 528749 Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen 2003/2004

 

Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen 2003/2004

14 keer kwam het bestuur na de jaarvergadering op 26 maart 2003 bij elkaar. Tijdens de eerste vergadering werd er gesproken over de koers die we als nieuw bestuur wilden varen. Ook werden er taken binnen het bestuur verdeeld. Er werd afgesproken dat wanneer het bestuur wat vorm gekregen had om met alle instanties binnen Pieterburen een keer van gedachten te wisselen. In deze eerste vergadering was het uitgangspunt het contact met de inwoners. We spraken af de Nieuwsbrief wat frequenter te laten verschijnen om hiermee de leden, maar ook de nietleden op de hoogte houden van dat wat Dorpsbelangen voor het dorp kan betekenen. Na een gesprek met bewoners van de Wierhuisterweg, die verbaasd keken naar de plotselinge beplanting in de berm werd de volgende vergadering voor een groot deel in beslag genomen door het gesprek wat er gevoerd werd met Dhr O. Prohl en G. Leegte over deze onverwachte actie.

In volgende vergaderingen bespraken we o.a. over:
Een eigen website en e mailadres voor Dorpsbelangen, waarvan het laatste inmiddels is gerealiseerd. De verkeerssituatie aan de Wiebenerweg, waarover we na verschillende brieven en mondelinge contacten met de gemeente nog steeds geen uitsluitsel hebben. Het parkeren in het dorp, wat nog steeds een probleem te noemen is. Het uitbaggeren van de haven, wat nu eindelijk is gebeurd. Het informeren over en het krijgen van ADSL in Pieterburen Er werd een welkomsavond voor nieuwe bewoners georganiseerd. Er werd informatie gegeven over het dorp en de vereniging Dorpsbelangen. De avond werd op 13 januari j.l. gehouden en werd goed bezocht. Mede door medewerking van Jelle Postma werd het een informatieve en gezellige avond.

Een aantal bestuursleden bezochten de bijeenkomsten die door de gemeente werden georganiseerd. Ook was men regelmatig bij de VKDG overleggen.

Verder was er na afwezigheid van een aantal jaren weer kermis in het dorp. Een heel weekend met muziek, beachvolleybal en fietsenversieren en optocht voor de kinderen. Een flink stuk organisatie wat met hulp van enthousiaste vrijwilligers ondanks of dankzij het hete weer een geslaagd feest genoemd kan worden.

In september werd het plan gelanceerd om een kerstmarkt te houden in de laatste week voor kerstmis. Begonnen met een half A 4tje met suggesties en tips groeide het al snel uit tot een flinke markt op 21 december j.l. waar van alles te halen en te beleven was. Het Wapen van Hunzingo bood spontaan zaalruimte aan toen we door het slechte weer niet buiten konden staan en ook het Waddencentrum stelde beide ruimtes beschikbaar. Vrijwilligers namen het ophalen en wegbrengen van de kramen voor hun rekening. En weer anderen namen de opbouw en afbraak van de kramen voor hun rekening. De kerstbomen die na een aantal jaren weer in het dorp verschenen waren mede door de storm geen lang leven beschoren. Maar volgend jaar proberen we het gewoon nog een keer.

Op 3 november kwamen dhr Zorge en G. Leegte op bezoek om over het onderhoud in ons dorp te praten. Tijdens een rondgang door het dorp werden een aantal afspraken gemaakt.

Op 29 november j.l. was er natuurlijk de intree van Sint Nicolaas wat mede door de grote inzet van ouders en andere vrijwilligers voor kinderen en ouders een groot feest werd.

Met oudjaar was er weer vuur op de parkeerplaats. Het was een flink vuur. Het hout werd zoals we al gewend zijn weer verzameld door de fam. De Hoop, die er ook zo goed als mogelijk voor zorgde dat er geen verkeerde spullen op de stapel kwamen. Het vuur werd druk bezocht, maar helaas kon een drankje niet gerealiseerd worden door gebrek aan menskracht.

De Nieuwsbrief verscheen deze periode 5 keer en werd al snel gemist door mensen waar hij om verschillende redenen niet werd bezorgd. EÈn van de redenen was het lidmaatschap van Dorpsbelangen. In korte tijd meldden zich toen een flink aantal leden aan. Het leden en donateurs aantal is nu 197.

De Vereniging Kleine Dorpen Groningen besloot om een pagina in hun blad te reserveren voor Pieterburen omdat zij zagen hoe de inwoners van Pieterburen weer betrokken waren en werden bij het dorpsgebeuren. Het werd een flink artikel met foto van het beeld De Wadloper.

De bestuursvergaderingen waren kort maar krachtig. Er werd flink gediscussieerd en de besluitvorming was resoluut. Terugkijkend op het afgelopen jaar is er flink geÔnvesteerd om vooral het contact met de inwoners van het dorp te verbeteren. We hopen dat dit met uw hulp zo zal blijven.
Hennie de Gans-Wiggermans.

 

Biljarten, een mannenaangelegenheid?

Niet in Pieterburen. Omstreeks september 2003 vond een leuk initiatief plaats.
Een verslag ter plaatse.

Het is omsteeks september 2003. Soms kan een vrouw in het cafe Het Wapen van Hunsingo, de verleiding niet weerstaan om ook even een biljartkeu in de hand te nemen. Waarom ook niet? Vooral Yvonne Offringa en Annelies Borchert grijpen met een zekere regelmaat naar de biljartstok. Door gesprekjes met nog andere liefhebsters wordt langzaamaan het idee geboren om een dames biljartclub op te richten. En jawel hoor, in septemer-oktober 2003, wordt het echte werkelijkheid. Het ooit opgezette aardigheidje wordt serieuze realiteit. De dames biljartclub in Pieterburen is geboren. Op elke dinsdagavond is het voor iedereen te bewonderen! De werving van leden is voornamelijk door Yvonne en Annelies gedaan, daarbij gesteund door de baas van de zaak. Momenteel wordt door 8 dames een voorjaarscompetitie afgewerkt, met gemiddelden enz. zoals een heuse competitie betaamd. Hoe serieus het spel ook mag zijn, het gezellig spelen plus een leuke sfeer blijft de hoofdzaak van de Ladiesclub. Lekker spelen, arbitreren, scorebord bedienen en aan de stamtafel (nietwaar Annelies) het spel van de medespeelsters observeren. In het algemeen zit men niet te wachten op al te veel ongevraagde adviezen van mannen, die zelf ook nog het een en ander hebben te leren. Net als in de nationale voetbalcompetitie is er sprake van een top 3. Annelies, Yvonne en Metty Fransen zijn nog de ''toppers'', maar speelsters als o.a. Trui van Dijk liggen op de loer om zich bij het drietal te voegen. Het niveau stijgt zo'n beetje met de week. Uitbreiding? Nog wel twee of vier vrouwen zouden er bij kunnen. Maar de bestaande groep is hecht en trouw in de opkomst. De klok geeft aan dat het rondom 8 uur is. Langzaam, maar zeker, druppelen de speelsters binnen. De avond word weer spannend. 't Is competitie nietwaar!. Het bestuur van Dorpsbelangen wenst Annelies, Ingelien, Els, Metty, Nicoline, Rineke, Trui en Yvonne heel veel succes en plezier. Cees Schelling

 

Gemeentelijk Wijkteam Oost

Men ziet ze regelmatig aan het werk: de mensen van het wijkteam. De teamleider houdt u middels deze rubriek op de hoogte van de werkzaamheden. De afgelopen winterperiode hebben er een aantal werkzaamheden plaatsgevonden in Pieterburen.In de herfst is het kanaal grondig uitgebaggerd. Het is nu weer redelijk bevaarbaar. In opdracht van de gemeente hebben mensen van Landschapsbeheer Groningen de plantstrook aan de noordzijde van Pieterburen gesnoeid. Dat was nodig. Er was sprake van wat achterstallig onderhoud. De mensen van Landschapsbeheer hebben de randen grotendeels teruggezet en wat bomen ongezaagd. Het waren vooral populieren die werden omgezaagd. Deze bomen waren daar erg dominant aanwezig en dreigde andere soorten weg te concurreren. De randen, en het gaat dan met name om de zuidkant van de bosstroken, zijn afgezet om te bewerkstelligen dat er weer een dichte begroeiing ontstaat. Hierdoor zal de smalle strook weer dichter worden. Het "tocht"er minder. Naast de strook aan de noordzijde heeft Landschapsbeheer ook langs het Martenspad gesnoeid. Dit is deels in overleg met de kunstenaarsvereniging Andorra gedaan. Langs het kanaal zijn wilgen geknot en aan de zuidzijde van een stuk bosplantsoen is een rechte rand veranderd in een golvende lijn. Dit voor vogels en vlinders beter.De vorige keer heb ik hier geen melding van kunnen maken, omdat we toen nog niet wisten dat Landschapsbeheer hier aan het werk zou gaan. Het is allemaal heel erg goed en snel geregeld. Wij zijn er blij mee. Ook het gemeentelijk team is aan het snoeien. Wij zijn langs de Oosterweg bezig geweest. In de smalle berm staat een strook bosplantsoen. Om nu te voorkomen dat het verkeer hinder zou ondervinden van deze beplanting was het noodzakelijk periodiek de beplanting in te korten. Wij hebben deze keer gekozen om de bermaanplant gefaseerd terug te snoeien. Hierdoor voorkom je dat alles in een keer kaal wordt.Rondom de grote parkeerplaats zullen ook nog wat snoeiwerkzaamheden plaastvinden, evenals rondom de begraafplaats. Op het voormalig sportveld ligt in een hoek nog steeds rommel. In overleg met Dorpsbelangen wordt dit binnenkort opgeruimd. Het wachten is even op een wat drogere periode. Een kraan zal ons daarbij namelijk behulpzaam bij moeten zijn. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we een hoogwerker ingehuurd. De mensen die hiermee aan het werk zijn, behoren tot de gemeentelijke bomenploeg. Zij zijn bezig met het snoeien van de hoge bomen. Hun deskundigheid komt uitstekend van pas bij dit werk. In Pieterburen zullen we de platanen aan de Hoofdstraat opsnoeien en de wilgen bij de parkeerplaats tegenover de molen zullen worden geknot.. Langs de Oosterweg staan een aantal wilgen dien nogal wat dood hout in de kruin hebben. De bomenploeg zal dit gaan verwijderen. We hopen dat u tevreden bent over het werk dat wij verrichten. We staan natuurlijk open voor vragen en suggesties. De mensen van team oost zullen altijd proberen u een zo open en eerlijk mogelijk antwoord te geven. Mocht u mij, teamleider, iets willen vragen dat kunt u mij bereiken via telefoonnummer 0595-575596. Ook ik ben graag bereid u van dienst te zijn. Met vriendelijk groeten, Gerard Leegte (teamleider wijk oost).

 

Nieuws uit Domies Toen

Wat een voorjaar! De krokussen bloeien al, samen met de winterakonietjes, sneeuwklokjes en de lenteklokjes. Een prachtig voorjaarsbeeld geeft dat. Het is mijn eerste voorjaar, hier in "toen", en ik moet eerlijk zeggen: het is inderdaad erg mooi in de tuin in het voorjaar. Het is eigenlijk gek dat er nog zo weinig bezoekers zijn! Wie wil er niet het wit hoefblad zien bloeien? De tuin `staat op springen`, er zal elke week wel weer wat nieuws te zien zijn denk ik. Kom naar de "toen"!! Wij (Jos de hovenier en ik, de vrijwilligers Ellen en Nel en de stagiaires Hanneke en Wouter) zijn druk bezig geweest, het was een werkbaar najaar voor tuinlieden. Tot half december was het mooi weer, het was warm, zonnig en droog vooral. We hebben de esdoornlaan gesnoeid zodat de kerk vanuit de tuin weer beter zichtbaar is. De grote border achter in de tuin zijn we (nog steeds) aan het renoveren. Dit betekent: alle planten eruit en daarna alle wortels van het zevenblad (heers) en de prachtige maar lastige winde eruit vorken. Zwaar werk, en ook moeilijk, want er staan erg veel bollen die we willen houden. Verder zijn de paden bijgewerkt en opnieuw "beschelpt". Ja, dat kraakt lekker als je er overheen loopt! We hebben er erg veel zin in, en we hopen steeds wat meer Pieterbuursters in de tuin te zien! Tot de volgende nieuwsbrief, Vriendelijke groet,
Nienke Reeder

 

Weet U dat

Dorpsbelangen Pieterburen een eigen e-mail adres heeft,
dit is:dbpieterburen@hotmail.com
u daar uw vragn, opmerkingen en berichtjes naar kunt versturen?

 

Bedankt!

De maand december stond bol van de activiteiten in het dorp. Intocht Sint Nicolaas, Kerstmarkt en oudjaarsvuur. Deze activiteiten waren allen te organiseren doordat vele vrijwilligers ingeschakeld konden worden. Het zijn teveel mensen omallemaal persoonlijk te noemen en de kans zit erin dat nemen vergeten worden. Daarom willen we door middel van dit berichtje iedereen die zich naast de mensen van dorpsbelangen heeft ingezet om al deze activiteiten tot een succes te maken heel hartelijk bedanken. We hopen dat we ook bij volgende festiviteiten weer een beroep op jullie magen doen.

 

Kegelavond

Zaterdag 27 maart kegelavond
Aanvang: 20.00 uur
De Zeearend te Zoutkamp
Opgave tot 15 maart a.s bij Alie Postema tel 528619
Kosten EUR 3.50 p.p. Iedereen is van harte welkom!
Eigen vervoer regelen!

 

Van de bestuurstafel.

De vereniging Dorpsbelangen kent leden, gezinsleden en donateurs. Men kan alleen persoonlijk lid worden, dus niet als echtpaar. Zijn er meer mensen lid op hetzelfde adres dan benoemen wij die als gezinsleden. Ook zij zijn volwaardig lid maar betalen iets minder.

Donateurs kunnen zijn instanties, die een reglmatig terugkerend vast bedrag betalen, maar ook particulieren die niet in het dorp wonen en toch verbonden willen blijven met Dorpsbelangen Pieterburen. Zij krijgen alle informatie, maar zijn niet stemgerechtigd.

De contributie-inning is in de loop der jaren steeds verder verschoven naar het eind van het jaar. Vorig jaar zijn we begonnen met dit te vervroegen door in september bij u langs te komen. Dit jaar willen we weer iets vroeger komen om zo uiteindelijk aan het begin van het lopende jaar de gelden binnen te hebben. Dit jaar komen wij het geld ook weer persoonlijk bij u ophalen, nu in de maanden mei en juni.
Het bestuur

 

Oproep!

Om een inventarisatie te kunnen maken welke spullen ooit door Dorpsbelangen aangeschaft zijn zou ik graag de volgende oproep willen doen. Heeft u thuis nog spullen staan, die van Dorpsbelangen zijn? Geef het dan aan mij door telefonisch: 435746
Per email: iwarmerdam@hetnet.nl
Mobiel op 06 2392 5796 of door middel van een briefje, Frederiksoordweg 28. Alvast bedankt! Ingelien Warmerdam

 

Ook ADSL in Pieterburen?

Twee bestuursleden willen u mede door deze rubriek op de hoogte stellen en houden op welke manier ook Pieterburen ADSL zou kunnen krijgen.

Het is gelukt, we moeten nog even wachten maar straks is het dan eindelijk zover. Onlangs heeft KPN nieuwe centrales geschikt gemaakt voor ADSL waardoor ADSL via Het Net ook in Pieterburen te bestellen is en vanaf juni 2004 geleverd kan worden. Wanneer men zich nu aanmeldt kan men profiteren van het volgende aanbod: ADSL Voordeel Surfen
voor EUR 17,95 per maand, een gratis modem t.w.v. EUR 69,- en een gratis i-mode
(tm) toestel (t.w.v. EUR 170,-) met KPN PrePay.
Het aanmelden voor deze aanbieding kan op www.KPN.com.

De voordelen van Breedband Internet op een rijtje:
Sneller surfen Dankzij de snelheid van ADSL hoeft u tijdens het surfen minder lang te wachten. Ideaal voor mensen die veel online zijn, chatten en regelmatig muziek downloaden. Alles komt veel sneller binnen.
Zonder internettikken U surft voor een vast bedrag per maand, ook al bent u 24 uur per dag online. Zo houdt u uw internetkosten onder controle en is het niet zo begrotelijk wanneer zoon of dochter na Villa Achterwerk of een andere Z@ppelin uitzending nog even op de desbetreffende site gaat
Altijd telefonisch bereikbaar U blijft altijd telefonisch bereikbaar, ook als iemand bij u thuis aan het internetten is.
Eigen oprit naar internet Zo hebt u geen last van internetdrukte bij u in de buurt en weet u zeker dat u altijd snel kunt internetten.
Met behoud van uw huidige e-mailadres Met een nieuwe ADSL-aansluiting behoudt u uw huidige e-mailadres bij Het Net. U hoeft dus geen adreswijzigingen te versturen. Gebruikersnaam en wachtwoord blijven ook hetzelfde.
Continu online Dus geen gedoe meer met steeds in- en uitloggen. Handig om snel te kijken of er nieuwe e-mail is.
Raymond Kruijer en Ingelien Warmerdam

 

Dit dorp, ik weet nog hoe het was!

In de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd in het dorp. Hoe was het en hoe is het nu! Herinneringen worden opgehaald door Cees Schelling.

In nieuwsbrief 18 schreef ik een ''verhaal'' onder de hierboven aangehaalde titel. Ik gaf een resume over de veranderingen die zich in de laatste twintig jaren in ons dorp hebben voorgedaan. Die twintig jaren is de periode dat ik in Pieterburen woonachtig ben. Naast het feit dat nog al wat dorpgenoten dat konden waarderen kwam nogal eens de opmerking, maar er is nog veel meer veranderd. Dat klopt. Ik heb dat destijds ook in mijn laatste zinsnede aangegeven.

In 1990 kwam, na enige jaren van onderhandelen en talloze gesprekken, de gemeentelijke herindeling tot stand. De gemeente De Marne werd geboren en de gemeente Eenrum, waar Pieterburen toe behoorde, werd verleden tijd. Het aanvankelijke verzet tegen de herindeling ebde langzaam weg en gewenning aan de nieuwe situatie verliep verder geruisloos. Dat was in een periode dat Pieterburen nog over een eigen voetbalveld beschikte. De nog bestaande voetbalclub PWC (Pieterburen Westernieland Combin atie) speelde via een rouleersysteem samen met Westernieland om het jaar in het ene en het andere dorp. Dat gold voor alle elftallen. Wegens de te hoge kosten is daar in 1992 een einde aangekomen en verhuisde de club naar Westernieland. Sinds 1994 is op een deel van het voetbalveld in ons dorp de mitgetgolfbaan gekomen en in een later stadium speeltuin De Springplank. Momenteel vinden er in ons dorp gesprekken plaats over een tweede parkeerplaats. En dan te bedenken dat ons dorp 20 jaar geleden helemaal geen pakeerplaats kende. In de tweede helft van de tachtiger jaren is de huidige parkeerplaats pas tot stand gekomen. Het toenemend aantal bezoekers aan ons dorp (zeehondencrêche) noopte in ernstige mate daartoe. Een weiland met schapen verdween en auto's en bussen kwamen er voor in de plaats. In de loop der jaren ontstonden in ons dorp steeds meer kleine bedrijven, ondernemingen, etc. Voorbeelden daarvan zijn o.a. De Jutter, Antiek en Curiosa,Tuinbouwburo Bakker, de Taarterie, wat timmer- en klusbedrijven enz.

Het lag voor de hand dat, vanwege de toenemende stroom toeristen ook de horeca in ons dorp een uitbreiding zou ondergaan.Naast het al vele jaren het bestaande ''Het Wapen van Hunsingo'' zijn intussen Restaurantschip 't Appeltje en restaurant ''Waddengenot'' toegevoegd als culinaire mogelijkheid om te vertoeven. Aan het aanvankelijke bouwbedrijf van Bert Hofman werd in de voorbije jaren een sauna met zwembad toegevoegd. Intussen is de sauna, geheel verfraaid en gemoderniseerd en nu zwaaien Yvonne en Roel Offringa daar de scepter. De in de tweede helft van de tachtiger jaren gevestigde Eettuin heeft er in de loop van de tijd een Winkelmuseum bijgekregen. Jammer is het dat de twee grote vervoersbedrijven Vogel en Voogd, uit Pieterburen zijn verdwenen. Dat geldt wellicht in versterkte mate voor de nuttige supermarkt van Groeneveld. Gelukkig is ons dorp nog natuurwinkel De Bongerd rijk. De belangrijkheid van de Zeehondencrêche en het Wadlopen heeft zich in afgelopen 20 jaar voortgezet. Vooral mede daardoor is Pieterburen geworden tot een dorp met veel activiteit, leefbaarheid, nationale bekendheid en bedrijvigheid. Terecht vindt men op de parkeerplaats het prachtige informatiebord onder de naam: ''Pieterburen'', wad 'n dorp!''
Cees Schelling


boven | Dorpsbelang statuten | Speeltuin  | Fotos speeltuin | pieterburen.net